Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik

 

Fremskridtspartiet ønsker et uddannelsessystem, hvor uddannelserne kan opfylde de krav et moderne samfund i eksplosiv udvikling frem mod informationssamfundet stiller.

Såvel grundlæggende som videregående uddannelser skal derfor være målrettede og kvalitetsprægede, og de skal sikre, at brugerne og samfundet får kvalitet for alle pengene.

 

Aldersgrænser:

Fremskridtspartiet vil ændre uddannelsessystemet således, at alle starter i folkeskolens 1. klasse i en alder af 6 år.

Frem til det 15. år gennemføres 9 års obligatorisk grundskole.

Frem til det 18. år tilbydes 3-årige uddannelser på gymnasiet, handelsskoler eller erhvervsskoler.

Fra det 18. år tilbydes videregående uddannelser.

 

Folkeskolen – grundskolen:

Forældrene skal sikres reel indflydelse på og valgfrihed mellem de forskellige offentlige og private skoler.

Dette opnås ved, at finansieringen af den grundlæggende undervisning (1. – 9. skoleår) følger eleven og via et billetsystem tilgår den skole, som eleven vælger at bruge.

 

Ungdomsuddannelserne:

Efter grundskolen skal de 15 – 18 årige sikres valgmuligheder til såvel praktisk som teoretisk uddannelse.

Der skal være frit valg af uddannelse og uddannelsessted og ligestilling mellem private og offentlige skoler, så sund konkurrence og kvalitetspræget undervisning opnås.

Kvaliteten på de gymnasiale uddannelser sikres ved kontrol af studieegnetheden, prøver og eksamener.

Der arbejdes henimod, at erhvervslivet overtager mere og mere af erhvervs uddannelserne, således at disse uddannelser privatiseres og reelt bliver erhvervslivets ansvar.

 

De videregående uddannelser:

For at sikre en høj standard af undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter afprøves de studerendes egnethed ved adgangs- og stopprøver.

Der skal være et nært samarbejde mellem de højere læreanstalter og det private erhvervsliv.

Det bør tilstræbes at opbygge uddannelserne fleksibelt og som et modulsystem, der gør det muligt at stoppe et uddannelsesforløb med bevis på opnået kompetence.

Adgangen til de videregående uddannelser skal reguleres af optagelsesprøver og behovsanalyser.

 

Forskning:

Er særdeles vigtigt i et samfund som det danske. Den skal forgå på højt niveau og bør ske i tæt kontakt med erhvervslivet. Forskningen gennemføres med det udgangspunkt at frembringe viden, der kan bruges af erhvervslivet til at producere produkter og vinde markedsandele. Uddannelsesinstitutioner og andre forskningssteder må gennem kontraktforskning og / eller sponsoraftaler sikre indtægter.

Det er sjældent staten, der har gjort de største opdagelser.

Penicillinen, benzinmotoren, flyvemaskinen og computeren er alle et resultat af privat forskning med det ene formål: At skabe goder til befolkningen.

 

Fritidsundervisning:

Fremskridtspartiets skattepolitik giver borgerne flere penge til egen disposition, og derfor bør det offentlige ikke finansiere nogen form for fritidsundervisning.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse

Der er lukket for kommentarer.