Amts- og kommunalpolitik

Amts- og kommunalpolitik

 

Amterne:

Er et unødvendigt og fordyrende led i et land med kun 5 millioner indbyggere. Derfor skal amterne nedlægges.

De fleste af amternes opgaver, for eksempel teknik-, miljø-, social- og uddannelsesområdet kan nemlig privatiseres i stort omfang.

Kommuner kan enkeltvis eller sammen overtage lokale myndighedsopgaver.

Staten skal overtage sygehusområdet.

Da Danmark er overadministreret, ønsker Fremskridtspartiet en kulegravning af hele den offentlige sektor med henblik på afskaffelse af al unødvendig administration.

 

Kommunesammenlægninger:

Der skal ikke fra Folketingets side besluttes sammenlægninger af primærkommuner, med mindre der er et reelt ønske herom fra berørte kommuners borgere.

Erfaringer viser nemlig, at de mindre kommuner gennemgående har lavere udgifter pr. indbygger til bl.a. administration.

 

Økonomi:

I det kommende arbejde vil Fremskridtspartiet bruge sin indflydelse til at være vagthund over for ødselhed, herunder afstandstagen fra diverse prestigeprojekter samt de årlige driftsudgifter, som sådanne fører med sig.

Kort sagt kan beslutningerne i de kommunale råd bære præg af den sunde fornuft.

Gennem princippet om ”tæring efter næring” skabes grundlaget for en sund økonomi, og gældsætning af skatteyderne bør ikke forekomme.

Kommunerne bør drives som en sund virksomhed.

 

Ældreområdet:

Skal udvises særlig opmærksomhed og der skal bl.a. være gode betingelser for valg af hjemmehjælp, ældreboliger / plejehjemspladser, ligesom døgnpleje skal være til rådighed.

 

Offentlig produktion:

Det offentlige skal ikke indgå i nogen form for offentlig produktion og / eller produktion.

Den slags klares bedst gennem det private erhvervsliv, som skal støttes i form af lavere skatter og afgifter og mindre bureaukrati.

 

Privatiseringer:

Der skal privatiseres og udliciteres i alle de tilfælde, hvor dette er en økonomisk fordel.

Hovedparten af fælleskommunale selskaber kan med fordel privatiseres for eksempel Tarco, Kommunedate med flere.

 

Jord m.v.:

Kommunerne bør ikke, for borgernes penge, optræde som opkøbere af jord, og hvor dette er sket, bør afhændelse normalt finde sted hurtigst muligt.

Overflødige kommunale bygninger skal sælges og ikke tages i anvendelse til fantasifulde formål med store årlige driftsudgifter til følge.

Indtægterne ved disse frasalg skal bruges til afdrag på gæld og / eller nedsættelse af kommuneskatten.

 

Lokale vejledende folkeafstemninger

Mange emner er velegnede til lokale folkeafstemninger, f.eks. om man i en kommune skal have et nyt rådhus, en svømmehal eller en ny skole.

 

Skattepolitik:

Efter mange års konstante stigninger i de kommunale skatter, skal der ikke alene ske en opbremsning i skattetrykket, men en kraftig reducering.

Statens fortsatte overvæltning af nye opgaver til kommuner og amter skal stoppes.

Dette skal bl.a. ske gennem rationaliseringer på grundlag af kritisk revision af de enkelte delområder.

 

Offentlig service:

Specielt på kommunalt, men også på amtsligt og statsligt niveau indføres mere kundevenlige åbningstider, for eksempel på offentlige kontorer og biblioteker.

 

Kommunalt selvstyre:

Fremskridtspartiet er tilhænger af kommunalt selvstyre og ønsker derfor staten og andre myndigheder frataget muligheden for at blande sig i bl.a. land- og byzonelovens administration.

Kommunerne skal med andre ord i højere grad bestemme over egne forhold, og de folkevalgte skal stå til ansvar over for vælgerne uden indblanding fra Folketinget.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse