13 rigtige fremskridt

13 rigtige fremskridt

 

På de kommende sider præsenteres Fremskridtspartiets principprogram.

Det er det bedste politiske program, som er lavet i Danmark.

 

Mange har meninger om, hvad Fremskridtspartiet står for.

Vi håber, at du selv vil tage stilling og læse programmet.

 

Vi har nedenfor skrevet 13 af Fremskridtspartiets hovedsynspunkter.

Tag en kuglepen og sæt plustegn ved de punkter, du er enig i og minustegn ved de punkter, du er uenig i.

Hvis du har 10-11 plustegn eller flere, bør du overveje Fremskridtspartiet.

Har de 12 eller plustegn ved alle 13 punkter, bør du afgjort give Fremskridtspartiet din stemme ved næste valg.

Giver du os din tilslutning, skal vi gøre vort bedste for at få gennemført flest mulige punkter i programmet.

 

De 13 punkter er:

 • Større personlig frihed
 • Arbejdsløsheden fjernes ved afvikling af indkomstskatten
 • De offentlige udgifter skal reduceres kraftigt bl.a. gennem omfattende privatiseringer og udliciteringer
 • Det skal være frit, om man vil stå i fagforening
 • Stop for gældsætning af vores samfund
 • Stop for modtagelse af flygtninge, hjemsendelse af flygtninge og stop for særbehandling af udlændinge
 • Fjernelse af begrænsninger for landbrugs- og fiskerierhvervene
 • Hårdere straffe til volds- og narkoforbrydere
 • Erhvervsrigtig miljøpolitik.

Den skyldige forurener betaler udgifterne til oprydning

 • Folkepensionen skal forhøjes, og alle offentlige særpensioner afvikles
 • Øget brug af folkeafstemninger – for eksempel ved bygning af større broforbindelser
 • Sygehusenes ventelister afskaffes
 • Opstramning af uddannelsessektoren med vægt på kvalitet og dygtighed

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse

Indledning til Fremskridtspartiets principprogram fra 1996

Indledning

 

Fremskridtspartiets mål er, at samfundet indrettes, så den enkeltes personlige frihed beskyttes bedst muligt.

Fremskridtspartiet er modstander af at bruge tvang og indgreb – over for fredelige borgere – for at opnå politiske mål.

 

Fremskridtspartiet arbejder for at skabe et samfund med størst mulig frihed for den enkelte borger, et samfund der grundlæggende bygger på respekten for den enkeltes rettigheder og den private ejendomsret.

Disse rettigheder respekteres kun i et samfund med fri markedsøkonomi, et ikke-socialistisk samfund. Det sikrer friheden for alle.

Individuel frihed og markedsøkonomi er det mest effektive og mest retfærdige samfundssystem, der samtidig kan sikre den størst mulige velstand, det bedste miljø, de bedste levevilkår og den største folkesundhed for alle.

 

Den offentlige sektor skal begrænses mest muligt, og derfor skal der privatiseres, afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang.

Gennem privatisering og reduktion af den offentlige sektor, ønsker vi at nedsætte det offentliges udgiftsniveau for at tilvejebringe midler til at afvikle indkomstskatten.

Den reducerede offentlige sektor skal efter Fremskridtspartiets mening primært sikre, at alle kan få hjælp i sundhedssektoren, at alle pensionister får en anstændig pension, at de svageste i samfundet får den nødvendige hjælp, og at unge får en målrettet uddannelse.

 

Fremskridtspartiet vil afvikle en række offentlige udgifter til for eksempel kulturlivet, erhvervslivet og ulandsbistanden.

Fremskridtspartiets forslag til finanslov er mange af de nuværende faste offentlige udgifter fjernet.

Til gengæld er der afsat midler til ekstraordinære situationer, så selv om en række af de offentlige udgifter til kulturlivet afskaffes, vil der være midler til for eksempel bevarelse af klenodier.

Der er ligeledes taget højde for og afsat midler til katastrofehjælp ved jordskælv, oversvømmelser eller hungersnød.

 

Fremskridtspartiet mener, at skatter fratager mennesker den personlige frihed: Jo større og flere skatter, jo mindre personlig frihed.

Idet Fremskridtspartiet ønsker størst mulig personlig frihed, skal samtlige skatter reduceres mest muligt.

Værst af alle skatter er indkomstskatten, der beskatter det (arbejdet) vi yder for samfundet, i stedet for at beskatte det (forbruget) vi tager ud af samfundet.

Fremskridtspartiet vil afvikle den ødelæggende indkomstskat ved gradvist at forhøje den skattefrie bundgrænse.

I samme tempo må diverse tilskud og fradrag afskaffes.

Fremskridtspartiet er grundlæggende imod tilskud og fradrag, men ønsker, at så længe indkomstskattens afvikling ikke er fuldendt – en række fradrag opretholdt og enkelte nye indført, da der ellers vil være tale om en uretfærdig skævvridning af samfundet.

 

Fremskridtspartiet ønsker, at borgerne får mere direkte demokratisk indflydelse.

Vi ønsker, at befolkningen høres gennem flere folkeafstemninger, sådan at vi kan komme politikerleden til livs og få et ægte demokrati.

Når friheden sejrer over hele verden, bliver det umuligt for de øvrige partier stadig at kræve, at Danmark skal fortsætte den formynderiske udvikling.

Den danske formynderstat bygger på to forudsætninger. Dels at socialismen fungerer og giver positive resultater, og dels at politikerne har ret til at sætte sig selv over den enkelte borger. Begge dele er forkert!

Det er forkert at tro på den socialistiske historieforfalskning: At velfærden skulle være politikernes fortjeneste.

Det er tværtimod den enkelte dansker og privat foretagsomhed, der skaber velfærden.

 

Fremskridtspartiet ser det som sin opgave at vise, at der findes et alternativ til den nuværende samfundsmodel, hvor den personlige frihed bliver sat i højsædet.

Fremskridtspartiet ønsker et markant systemskifte væk fra det danske formyndersamfund.

Som det eneste parti vil vi fortsat kæmpe for en mindre statslig indblanding og større personlig frihed.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse