Indledning til Fremskridtspartiets principprogram fra 1996

Indledning

 

Fremskridtspartiets mål er, at samfundet indrettes, så den enkeltes personlige frihed beskyttes bedst muligt.

Fremskridtspartiet er modstander af at bruge tvang og indgreb – over for fredelige borgere – for at opnå politiske mål.

 

Fremskridtspartiet arbejder for at skabe et samfund med størst mulig frihed for den enkelte borger, et samfund der grundlæggende bygger på respekten for den enkeltes rettigheder og den private ejendomsret.

Disse rettigheder respekteres kun i et samfund med fri markedsøkonomi, et ikke-socialistisk samfund. Det sikrer friheden for alle.

Individuel frihed og markedsøkonomi er det mest effektive og mest retfærdige samfundssystem, der samtidig kan sikre den størst mulige velstand, det bedste miljø, de bedste levevilkår og den største folkesundhed for alle.

 

Den offentlige sektor skal begrænses mest muligt, og derfor skal der privatiseres, afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang.

Gennem privatisering og reduktion af den offentlige sektor, ønsker vi at nedsætte det offentliges udgiftsniveau for at tilvejebringe midler til at afvikle indkomstskatten.

Den reducerede offentlige sektor skal efter Fremskridtspartiets mening primært sikre, at alle kan få hjælp i sundhedssektoren, at alle pensionister får en anstændig pension, at de svageste i samfundet får den nødvendige hjælp, og at unge får en målrettet uddannelse.

 

Fremskridtspartiet vil afvikle en række offentlige udgifter til for eksempel kulturlivet, erhvervslivet og ulandsbistanden.

Fremskridtspartiets forslag til finanslov er mange af de nuværende faste offentlige udgifter fjernet.

Til gengæld er der afsat midler til ekstraordinære situationer, så selv om en række af de offentlige udgifter til kulturlivet afskaffes, vil der være midler til for eksempel bevarelse af klenodier.

Der er ligeledes taget højde for og afsat midler til katastrofehjælp ved jordskælv, oversvømmelser eller hungersnød.

 

Fremskridtspartiet mener, at skatter fratager mennesker den personlige frihed: Jo større og flere skatter, jo mindre personlig frihed.

Idet Fremskridtspartiet ønsker størst mulig personlig frihed, skal samtlige skatter reduceres mest muligt.

Værst af alle skatter er indkomstskatten, der beskatter det (arbejdet) vi yder for samfundet, i stedet for at beskatte det (forbruget) vi tager ud af samfundet.

Fremskridtspartiet vil afvikle den ødelæggende indkomstskat ved gradvist at forhøje den skattefrie bundgrænse.

I samme tempo må diverse tilskud og fradrag afskaffes.

Fremskridtspartiet er grundlæggende imod tilskud og fradrag, men ønsker, at så længe indkomstskattens afvikling ikke er fuldendt – en række fradrag opretholdt og enkelte nye indført, da der ellers vil være tale om en uretfærdig skævvridning af samfundet.

 

Fremskridtspartiet ønsker, at borgerne får mere direkte demokratisk indflydelse.

Vi ønsker, at befolkningen høres gennem flere folkeafstemninger, sådan at vi kan komme politikerleden til livs og få et ægte demokrati.

Når friheden sejrer over hele verden, bliver det umuligt for de øvrige partier stadig at kræve, at Danmark skal fortsætte den formynderiske udvikling.

Den danske formynderstat bygger på to forudsætninger. Dels at socialismen fungerer og giver positive resultater, og dels at politikerne har ret til at sætte sig selv over den enkelte borger. Begge dele er forkert!

Det er forkert at tro på den socialistiske historieforfalskning: At velfærden skulle være politikernes fortjeneste.

Det er tværtimod den enkelte dansker og privat foretagsomhed, der skaber velfærden.

 

Fremskridtspartiet ser det som sin opgave at vise, at der findes et alternativ til den nuværende samfundsmodel, hvor den personlige frihed bliver sat i højsædet.

Fremskridtspartiet ønsker et markant systemskifte væk fra det danske formyndersamfund.

Som det eneste parti vil vi fortsat kæmpe for en mindre statslig indblanding og større personlig frihed.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse

Retspolitik

Retspolitik

 

Privat ejendomsret:

Den private ejendomsret er grundlaget for hele samfundets eksistens.

Derfor skal en krænkelse af den private ejendomsret straffes.

 

Lovgivning:

Loven skal tjene det ene formål, at ethvert overgreb behandles hurtigt, retfærdigt og effektivt.

Overgreb på den private ejendomsret, herunder voldskriminalitet skat straffes meget hårdere, end tilfældet er i dag.

Voldelige overgreb på mennesker er den værst tænkelige og groveste krænkelse af den personlige frihed.

 

Straf:

Ved strafudmåling skal der tages mere hensyn til offerets situation end forbryderens.

Derfor er det vigtigt, at der gennemføres ændringer i praksis således, at blandt andet ofrene for volds- og berigelseskriminalitet modtager erstatning fra den kriminelle, samt at straffen iværksættes øjeblikkeligt.

Straf behøver dermed ikke nødvendigvis være fængselsophold, men kan for eksempel være samfundstjeneste, behandling eller lignende.

Den kriminelle lavalder nedsættes fra 15 år til 12 år.

 

Fængselsvæsenet:

Det danske fængselsvæsen privatiseres mest muligt.

Moderne afsoningsmidler som elektronisk fængsling (husarrest) indføres.

De indsatte skal gennem dagligt arbejde tjene til opholdet og til erstatning til ofre.

Også på psykiatriske institutioner skal kontrollen med strafafsonere være skarp.

 

Frivillige aftaler:

Alle private aftaler, der er indgået frivilligt, skal kun underlægges privat påtale og private voldgiftsafgørelser.

Det offentlige skal kun involveres i strid om private, frivillige aftaler, når den ene part ønsker at anlægge sag ved en offentlig domstol.

 

Politi og domstole:

Politiet og domstolene skal have de nødvendige ressourcer og midler til at foretage bekæmpelse af kriminalitet.

Domstolene skal være uafhængige af statsmagten og upartiske.

Dommerne skal rekrutteres fra advokatstanden og ikke fra Justitsministeriet.

Udnævnelse af nævninge og domsmænd skal ske neutralt og ikke efter partitilhørsforhold.

 

Christiania:

Christiania nedlægges ved bortsalg af arealerne.

Alle former for samling af lovbrydere opløses ved hård retshåndhævelse, herunder autonome miljøer, rockere og andre kriminelle samlinger.

 

Lovjunglen:

Den svulmende lovsamling skal udtyndes meget stærkt.

Det offentlige skal ikke være en forbudsmaskine, men fungere som en service for den enkelte.

Enhver må leve, som han / hun finder det bedst, når andre ikke generes derved.

De få regler, der bliver tilbage, skal udformes, så de umiddelbart forstås af dem, der pålægges pligter.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse