Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik

 

Fri løndannelse:

Lønninger skal udtrykke forholdet mellem antallet af lønmodtagere og antallet af arbejdspladser og dermed markedets pris på arbejdskraft.

Fleksibilitet med hensyn til løn, arbejdstid og andre arbejdsmarkedsforhold giver flere arbejdspladser.

Det er hverken en statslig opgave at udjævne lønforskelle eller på anden måde at gribe ind i den frie løndannelse.

 

Indslusningsløn:

Lovgivningen må ikke lægge nogle hindringer i vejen for, at virksomheder eller forretninger indfører indslusningsløn.

Det vil være en fordel for de unge, at de ved at være på indslusningsløn, som er mindre end den generelle mindsteløn, slipper for at blive afskediget ved det fyldte 18. år.

Som det er i dag, har arbejdsgiveren ikke råd til det det store lønhop, den pågældende arbejdsgiver i dag er forpligtiget til at foretage.

 

Arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljøet udformes bedst mellem arbejdsmarkedets parter, der gennem lokale og centrale forhandlinger kan fastsætte generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet.

 

Arbejdsløshedsforsikring:

Fremskridtspartiet ønsker, at a-kassesystemet gradvist privatiseres sideløbende med, at der gives skattelettelser, så det får karakter af en egentlig forsikringsordning.

Der skal være fri etableringsret for a-kasser.

 

Arbejdsmarkedsuddannelser:

Uddannelse er en investering i lønmodtagernes evne til at producere.

Lønmodtagernes kundskabsniveau og produktivitet er sammenhængende.

De fleste jobs kræver generelle kundskaber, mens andre jobs kræver specifikke kundskaber.

Udgifterne til uddannelse bør derfor kunne fratrækkes, så virksomhedernes afskrivning af kapitalgoder suppleres med en afskrivningsret for menneskelig kapital (arbejdskraft).

 

Virksomhedsrelaterede uddannelser (VRU-systemet):

Fremskridtspartiet foreslår et system, vi kalder VRU-systemet.

Princippet i dette system er, at der etableres fradragsret for private virksomheder for udgifter afholdt i forbindelse med virksomhedernes uddannelse af de ansatte.

Ordningen vil betyde, at lære- og praktikpladser, jobtræning, efteruddannelse osv. afholdes og tilrettelægges af virksomhederne, så de svarer til virksomhedernes behov.

 

Løntilskudsordninger, beskæftigelsesprojekter og iværksætterydelse:

Ledigheden reduceres ikke gennem kunstige løntilskud eller beskæftigelsesprojekter, herunder iværksætterydelser.

Sådanne ordninger skaber konkurrenceforvridninger til skade for virksomheder og ansatte, der ikke arbejder på samme vilkår.

Offentlige løntilskudsordninger og beskæftigelsesprojekter, herunder iværksætterydelser afskaffes.

Hjemmeserviceordningen ødelægger markedet og skal stoppes.

Alle orlovsordninger med statstilskud skal afvikles og erstattes af aftaler mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

 

Arbejdsmarkedspensionerne:

Privatetablerede arbejdsmarkedspensioner bør fremmes.

Bedre skattefordele kan stimulere private og frivilligt etablerede pensioner.

De eksisterende lovbestemte ordninger bør afskaffes til fordel for frivillige, private og individuelle ordninger.

 

LD og ATP:

Fremskridtspartiet ønsker Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) gradvist ophævet således, at befolkningen får rådighed over indeståender i disse fonde.

 

Ferielovgivningen:

Fremskridtspartiet vil ophæve ferielovgivningen herunder bestemmelserne om arbejdsgiverindbetalte feriepenge.

Parterne skal selv kunne aftale feriens omfang, tidspunkt, ferieopsparing og lignende ferieforhold.

 

Fagforeningspolitik:

Ingen skal kunne tvinges til at være medlem af en fagforening eller en arbejdsgiverforening.

Alle lovbestemte privilegier for fagforeninger ophæves.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse